GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2021.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine 85/2015
OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
ŽALBA PROTIV RJEŠENJA TIJELA JAVNE VLASTI KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI
ŽALBA PROTIV RJEŠENJA TIJELA JAVNE VLASTI KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZA DOSTAVU INFORMACIJA
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE