KNJIŽEVNOST

Dijeli se na:

LIRIKA

 • književna djela u kojima su iskazani osjećaji, misli i doživljaji
 • može biti umjetnička i narodna
 • napisana u stihovima

EPIKA

 • sva pripovjedna djela u stihu i prozi
 • to mogu biti epske pjesme, epovi, romance, balade, poeme, novele, romani, bajke, legende, basne i crtice

DRAMA

 • sve književne vrste namijenjene izvođenju na pozornici, pravi smisao dobivaju u predstavi
 • popis lica, didaskalije, monolog i dijalog

PJESNIČKE FIGURE:
I. FIGURE DIKCIJE (glasovne ili zvučne figure):
1. asonancija /”Olovne i teške snove snivaju”/
2. aliteracija /”I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče”/
3. onomatopeja /”Šuštanjem lišća i šapatom kiše”/
4. lirski paralelizmi:

 • anafora / “I nema sestre ni brata / I nema oca ni majke”/
 • epifora / “Čujem u snu / Sanjam u snu”/
 • simploka /”Donijet ću ti cvijeće naše krvi / Donijet ću ti nebo naše krvi”
 • anadiploza /”Vrati mi moje krpice / Moje krpice od čistoga sna”/

II. FIGURE KONSTRUKCIJE (sintaktičke figure):
1. inverzija /”Niz zapadno nebo i iz rasprsnutih šipaka u vrtu krv se cijedi”/
2. retoričko pitanje /”Tko me ponizio k rijeci, mene, koja sam voda?”/
3. elipsa /” Gori! Gori!”/
4. asindeton /”Plemići lažni – carski svodnici, Mračnjaci tusti…”/
5. polisindeton /I nema ga sutra, ni prekosutra ne”/


III. FIGURE RIJEČI (tropi):
1. simbol (emblem) i alegorija – pripadaju i figurama misli i figurama riječi
2. metafora /”Suton je danas crveni akvarel”/
3. metonimija /”Sto pušaka, sijeda kosa”/
4. personifikacija /”Livade su me voljele”/
5. sinegdoha /”Došlo je nekoliko glava”/
6. eufemizam
7. epitet /”Oni imaju visoka čela, vijorne kose, široke grudi”/


IV. FIGURE MISLI:
1. poredba /”A tada je plamen liznuo, Ko da stenje, ko da gine”/
2. antiteza /”Tijesan mi bijaše vijek, a velebna bješe duša”/ (slavenska antiteza)
3. hiperbola /”Imao je glas kao vjetar, ruke kao hridine”/
4. litota /”Biti će redovno sutra, kao juče što nije bilo sveto”/
5. gradacija /”Nañite me, vežite me, spalite moje sjećanje”/
6. paradoks /”Znam da ništa ne znam”/
7. oksimoron /”Zimsko ljetovanje”/

Epske vrste:

1. epska poezija:

EPSKA PJESMA i EP – epopeja i epilij


2. prozne vrste:
a) jednostavni oblici (mit, legenda, bajka, basna, saga, vic…)
b) složeni oblici (novela, pripovijetka, roman)


VRSTE I TIPOVI ROMANA
I. Tematska klasifikacija romana: društveni, obiteljski, psihološki, povijesni, pustolovni…
II. Prema stavu autora i tonu: sentimentalni, humoristički, satirični, didaktični, tendenciozni
III. Prema načinu izgradnje sižea: 1. lančani ili stupnjeviti, 2. prstenasti, 3. paralelni roman
IV. Povijesna klasifikacija romana: 1. realistički roman, 2. moderni roman

VRSTE DRAME:

TRAGEDIJA – tragos (grč. jarac) i oda – obredi posvećeni bogu Dionizu
Opće značajke tragedije:

I. TRAGIČKI JUNAK,
II. TRAGIČKA KRIVNJA
III. TRAGIČKI ZAVRŠETAK
IV. UZVIŠENI STIL – katarza (Aristotel)


KOMEDIJA – komos (grč. veseli ophod) i oda – razvila se iz pučkih obreda

DRAMA U UŽEM SMISLU

I. književno-znanstvene vrste: esej, rasprava, putopis, biografija, memoari
II. publicistika: feljton, reportaža, polemika

TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA svjetska književnost
TEMELJNA CIVILIZACIJSKA DJELA
 • GILGAMEŠ
 • MAHABHARATA
 • RAMAJANA
 • VEDE
 • TALMUD
 • KURAN
 • BIBLIJA - Sveto pismo - 73 knjige nastale između 1300. god. pr. Kr. i 100. god. n. e.
  • STARI ZAVJET: Petoknjižje, Povijesne knjige, Psalmi, Mudrosne knjige, Proroci
  • NOVI ZAVJET: Evanđelja, Djela apostolska, Poslanice, Otkrivenje ili Apokalipsa
   - najstariji prijevodi Biblije:
   • Septuaginta - grčki jezik
   • Vulgata - latinski jezik
GRČKA KNJIŽEVNOST svjetska književnost
GRČKA KNJIŽEVNOST
 • helensko doba:

  • pretklasično razdoblje

  • klasično razdoblje /5. i 4. st. pr. Kr./

 • helenističko doba:

  • aleksandrijsko razdoblje

  • rimsko razdoblje /do 526. g. n.e./

 • HOMER - VIII. st. pr. Kr. - tzv. homersko pitanje, «ILIJADA», «ODISEJA»
 • ALKEJ - Lezbos, VI. st. pr. Kr. - monodijska lirika, "LAĐI"
 • SAPFA - Lezbos, VI. st. pr. Kr. – epitalamij "MOLITVA AFRODITI" i "LJUBAVNA STRAST
  ANAKREONT – VI. st. pr. Kr. – «PIJUCKAJMO», «ISKREN SAM»
 • PINDAR - V./IV. st. pr. Kr. - epinikiji - “PJESNIK O RATU”
 • ESHIL - "OKOVANI PROMETEJ" i trilogija "ORESTIJA" (drugi glumac)
 • SOFOKLO - "KRALJ EDIP", "EDIP NA KOLONU", "ANTIGONA" (treći glumac)
 • EURIPID - "MEDEJA", "ELEKTRA", "IFIGENIJA", “ANDROMAHA” ("deus ex machina")
RIMSKA KNJIŽEVNOST svjetska književnost
RIMSKA KNJIŽEVNOST

1. uvodno razdoblje
2. arhajsko razdoblje
3. zlatni vijek:

a) Ciceronovo doba

b) Augustovo doba - od 30. do 14. god. pr. kr.

4. srebrni vijek - do 117. god. n. e.
5. razdoblje kasnog carstva - do 476. / do 524.
PLAUT, III./II. st. pr. Kr. - "ŠKRTAC" i "HVALISAVI VOJNIK" - komedije intrige
KATUL, I. st. pr. Kr. – neoterik - "LEZBIJIN CIKLUS" ("Jadni Katule!")
TIBUL, I. st. pr. Kr. – «DELIJI»
MARCIJAL, I. st. n. e. – «EPIGRAMI»
VERGILIJE, 1. st. pr. Kr. "ENEIDA" - uzor: Ilijada i Odiseja, “BUKOLIKE” – ekloge
OVIDIJE, I. st. pr. Kr. - "METAMORFOZE", “EX PONTO”
HORACIJE, I. st. pr. Kr. - "POSLANICE" ili "EPISTULE" ("ARS POETICA"), “Lidiji”

SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST svjetska književnost
SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST

Srednjovjekovni epovi:

BEOWULF, PJESAN O ROLANDU, PJESAN O CIDU
KALEVALA, SLOVO O PUKU IGOREVU, PJESAN O NIBELUNZIMA


Viteški romani:

ROMAN O TRISTANU I IZOLDI, ALEKSANDRIDA, RUMANAC TROJSKI


Srednjovjekovna poezija:

1. trubaduri

2. Minnesang

HUMANIZAM I PREDRENESANSA svjetska književnost
HUMANIZAM I PREDRENESANSA

DANTE ALIGHIERI (1265.-1321.) "BOŽANSTVENA KOMEDIJA" (Pakao, Čistilište, Raj)
- simbolika broja 100
- dolce stil nuovo – Beatrice, Vergilija
FRANCESCO PETRARCA (1304.-1374.) "KANCONIJER" - soneti Lauri (portret)
GIOVANNI BOCCACCIO (1313.-1375.) "DEKAMERON" - zbirka 100 novela
- simbolika broja 100

RENESANSA svjetska književnost
RENESANSA

LODOVICO ARIOSTO (1474.-1533.) - viteški ep "BIJESNI ORLANDO", 1516.
FRANCOIS RABELAIS (1494.-1553.) "GARGANTUA I PANTAGRUEL", pantagruelizam
MIGUEL CERVANTES (1547.-1616.)- "DON QUIJOTE", 1605., 1615., donkihotizam
WILLIAM SHAKESPEARE (1564.-1616.) - 1616. god. umiru Shakespeare i Cervantes
1. rane tragedije (lirske tragedije) - "ROMEO I JULIJA", “TIT ANDRONIK”
2. tragedije - "ANTONIJE I KLEOPATRA", “TIMON ATENJANIN”, “KORIOLAN”,
"JULIJE CEZAR", "HAMLET", "KRALJ LEAR", “OTHELLO”, MACBETH”
3. komedije - "UKROĆENA GOROPADNICA", “NA TRI KRALJA”, “MLETAČKI TRGOVAC”
“MNOGO VIKE NI ZA ŠTO”, "SAN LJETNE NOĆI“
4. povijesne drame – “HENRIK IV., V., VI., VIII.”, RICHARD II.”, “RICHARD III.
5. romantične igre - "CIMBELIN", "OLUJA", “PERIKLO”, “ZIMSKA PRIČA”

BAROK svjetska književnost
BAROK

LUIS DE GONGORA (1561.-1627.) - gongorizam - kulteranizam – «SAT NA ZVONIKU»
GIAMBATTISTA MARINO (1569.-1625.) – marinizam – «PJEVAČ», «LJUDSKI ŽIVOT»
CALDERON DE LA BARCA (1600.-1681.) - "zlatni vijek" - «ŽIVOT JE SAN»
TORQUATO TASSO (1544.-1595.) - "OSLOBOðENI JERUZALEM", 1575. – ep, stanca

KLASICIZAM svjetska književnost
KLASICIZAM

- uzori u antici - racionalistička filozofija - teoretičar N. BOILEAU: "Pjesnička umjetnost"
PIERRE CORNEILLE (1606.-1684.) - "CYD", 1636. - sukob ljubavi i časti
JEAN RACINE (1639.-1699.) - "FEDRA", 1677. - stih - aleksandrinac
MOLIERE (1622.-1673.) - Jean Baptiste Poquelin
- komedije: "TARTUFFE", "DON JUAN", "MIZANTROP", "ŠKRTAC"

PROSVJETITELJSTVO svjetska književnost
PROSVJETITELJSTVO

- druga pol. XIII. st. - rad na enciklopediji - DENIS DIDEROT
VOLTAIRE (1694.-1778.) - Francois-Marie Arouet - "Voltaireov vijek" - XVIII. st.
"CANDIDE" ili Optimizam - filozofski roman (zabranjen)
CARLO GOLDONI (1707.-1793.) - "GOSTIONIČARKA MIRANDOLINA"

PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM svjetska književnost
PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM

- subjektivnost, "svjetska bol" (Weltschmerz), sinestezija
- teme: 1. intima - WORDSWORTH, COLERIDGE, SOUTHEY - engleski "jezerski pjesnici"
2. nacionalna povijest - HUGO, SCOTT
3. pejzaž i egzotika - LAMARTINE, BYRON
4. misticizam - HOFFMANN, POE
JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749.-1832.) "Sturm und Drang" - tzv. mladi geniji
"PATNJE MLADOG WERTHERA", 1774., "FAUST", 1808.-1832. - životno djelo
FRIEDRICH SCHILLER (1759.-1805.) - "RAZBOJNICI", 1782. - tema Sturm und Dranga
GEORGE GORDON BYRON (1788.-1824.) "HODOČAŠĆE CHILDEA HAROLDA", 1812.
WILLIAM WORDSWORTH (1770.-1850.) tzv. "jezerska škola" - "LIRSKE BALADE", 1798.
WALTER SCOTT (1771.-1832.) otac povijesnog romana - "ROB ROY", "IVANHOE“
EDGAR ALLAN POE (1809.-1849.) - prethodnik simbolizma i larpurlatizma "GAVRAN", 1845.,
"CRNI MAČAK" - začetnik detektivske i znanstveno-fantastične priče
ALPHONSE DE LAMARTINE (1790.-1869.) - "JEZERO" - sjedinjenje srca i krajolika
ALEKSANDAR S. PUŠKIN (1799.-1837.) "EVGENIJ ONJEGIN" - tip "suvišnog čovjeka"
MIHAIL J. LJERMONTOV (1814.-1841.) ruski predstavnik "svjetske boli"
"JUNAK NAŠEG DOBA" - prvi ruski psihološki roman - roman u prozi
FRANCE PREŠEREN (1800.-1849.) "SONETNI VIJENAC", 1833. – akrostih, "Magistrale"

EUROPSKI REALIZAM svjetska književnost
EUROPSKI REALIZAM

HONORE DE BALZAC (1799.-1850.) - utemeljitelj tzv. kritičnog realizma
„LJUDSKA KOMEDIJA" (92 romana od 100) - "prirodopis društva"
"OTAC GORIOT", 1834.
GUSTAVE FLAUBERT (1821.-1880.) "GOSPOðA BOVARY" - tzv. izazovni realizam
- trodijelna kompozicija (triptih) – kontrapunkt - "bovarizam"
NIKOLAJ V. GOGOLJ (1809.-1852.) a) pripovijetke - "TARAS BULJBA", "KABANICA"
b) komedije - "REVIZOR", "ŽENIDBA"
c) roman "MRTVE DUŠE" - kritički realizam
IVAN S. TURGENJEV (1818.-1883.) "LOVČEVI ZAPISI", 1852. ("Šuma i stepa")
- lirski pejzaži "OČEVI I DJECA" - tema: sukob generacija - lik Bazarova (nihilist)
FJODOR M. DOSTOJEVSKI (1821.-1881.) romani: "BIJEDNI LJUDI", "IDIOT",
"BRAĆA KARAMAZOVI", "ZLOČIN I KAZNA", 1866.

- moderni roman: psihološka analiza likova, unutrašnji monolog
LAV N. TOLSTOJ (1828.-1910.) "tolstojevština" - romani: "RAT I MIR", "USKRSNUĆE",
"ANA KARENJINA", 1873.-77. dvostruka kompozicija - psihološki realizam

NATURALIZAM svjetska književnost
NATURALIZAM

EMILE ZOLA (1840.-1902.) - "eksperimentalni roman" - zakon hereditarnosti (nasljeñe)
«THERESE RAQUIN», "TRBUH PARIZA", "JAZBINA", "NANA", "GERMINAL"
pozitivizam - čovjek je determiniran rasom, sredinom i trenutkom (H. Taine)

GUY DE MAUPASSANT (1850.-1893.) novele "NA VODI", "DUNDA",
romani: "JEDAN ŽIVOT", "LJUBIMAC", "PIERRE I JEAN"

EUROPSKI MODERNIZAM svjetska književnost
EUROPSKI MODERNIZAM

PARNASOVCI - LECONTE DE LISLE: "Slonovi" - 1866. "Suvremeni Parnas"
LARPURLARTISTI - THEOPHILE GAUTIER: "Pastel"
SIMBOLIZAM - CHARLES BAUDELAIRE (1821.-1867.)
"CVJETOVI ZLA", 1857. i "SPLEEN PARIZA", 1869.
PAUL VERLAINE: "Jesenja pjesma" - 1874. "Pjesnička umjetnost"
ARTHUR RIMBAUD: "Pijani brod", "Samoglasnici"
HENRYK IBSEN - ibsenizam - reforma drame: "NORA ILI LUTKINA KUĆA", 1879.
ANTON P. ČEHOV - "GALEB", "UJAK VANJA", "VIŠNJIK" i "TRI SESTRE", 1901.
- lirske drame - lirski ugoñaji, krajolik, čeznutljivo raspoloženje

AVANGARDA I MODERNISTIČKI POKRETI svjetska književnost
AVANGARDA I MODERNISTIČKI POKRETI

1. FUTURIZAM - poč. st. u Italiji i Rusiji (motivi industrijske civilizacije)
FILIPO TOMASO MARINETTI - manifest 1909., VLADIMIR MAJAKOVSKI.
2. EKSPRESIONIZAM - 20-ih god. u Njemačkoj (strah, krik, očaj, kaos) - TRAKL i WERFEL
3. DADAIZAM - 1916. u Zurichu - TRISTAN TZARA - manifest 1918.
4. NADREALIZAM - 20-ih god. u Francuskoj (automatizam misli)
ANDRE BRETON - manifesti 1924. i 1930., P. ELUARD i L. ARAGON
5. IMAŽI(NI)ZAM - aluzivno pjesništvo, slobodan stih, bez verbalizma
SERGEJ A. JESENJIN (1895.-1925.) - voña ruskih imažinista 20-ih god. - seoski pejzaži
"ISPOVIJED MANGUPA" - "jesenjinština" - tragičan boemski život
FEDERICO GARCIA LORCA (1898.-1936.) - Andaluzija i folklor (nadrealizam)
- tema: smrt lirika: "CIGANSKI ROMANCERO", "PJESNIK U NEW YORKU"
- drame: "KRVAVA SVADBA", "DOM BERNARDE ALBE"
PABLO NERUDA (1904.-1973., Čile) - "ŠPANJOLSKA U SRCU"
MARCEL PROUST (1871.-1922.) ciklus "U TRAGANJU ZA IZGUBLJENIM VREMENOM"
"Combray" – susret prošlosti i sadašnjosti (simultanost vremena) - afektivna memorija
FRANZ KAFKA (1883.-1924.) tzv. magijski realizam (sablasna kafkijanska atmosfera)
- stil: ekspresionizam, nadrealizam, alegorija - "PREOBRAZBA", 1912. i "PROCES"
LUIGI PIRANDELLO (1867.-1936.) - "ŠEST OSOBA TRAŽI AUTORA", 1921.
- moderna drama (misaono kazalište) – „efekt umnožavanja slika" (dva zrcala)

SUVREMENA KNJIŽEVNOST svjetska književnost
SUVREMENA KNJIŽEVNOST

HERMAN HESSE (1877.-1962.) - SIDARTA, STEPSKI VUK, IGRA STAKLENIM PERLAMA
BERTOLT BRECHT (1898.-1956.) - "MAJKA COURAGE", "KAVKASKI KRUG KREDOM"
- epsko kazalište - pripovjedački elementi u predstavi "efekt začudnosti"
JEAN PAUL SARTRE (1905.-1980.) egzistencijalizam - "MUČNINA", "RIJEČI"
ALBERT CAMUS (1913.-1960.) 1. faza apsurda - egzistencijalizam - "STRANAC", 1942.
2. faza - raskid s egzistencijalizmom - "KUGA", 1947.
EUGENE IONESCO (1912.-1994.) "ĆELAVA PJEVAČICA", "STOLICE",
"INSTRUKCIJA", "NOSOROG" - antidrame
SAMUEL BECKETT (1906.-1989.) kazalište apsurda (antiestetika) -
"U OČEKIVANJU GODOTA"