ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

PRAVILNICI

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja


ZAKONI

Obiteljski zakon

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Zakon o ustanovama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15)

Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 1089/96)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 106/12 – pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“, br. 20/10 i 143/12)


KRITERIJI I PRAVILNICI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14, 15/14)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12, 141/12, 150/13, 153/13, 128/17)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ 2/11)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 82/2019)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ 34/91)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ 94/15)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ 67/14)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ 67/14, 81/15)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ 89/95, 148/99, 20/05)


STANDARDI

Udžbenički standard („Narodne novine“ 65/13)

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje