Statutom Osnovne škole Ivanja Reka (člancima od 139. do 147.) koji je Školski odbor Osnovne škole Ivanja Reka donio na sjednici održanoj 6. studenog 2019., Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) regulira se uloga, ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja i druga pitanja važna za ostvarivanje interesa učenika i povezivanja škole s društvenom sredinom.

Izvadak iz Statuta Osnovne škole Ivanja Reka

VIJEĆE RODITELJA

Članak 139.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 140.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela izmđenu sebe biraju jednog predstavnika za vijeće roditelja.
Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici. Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.

Članak 141.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 142.
Članovi Vijeća roditelja izmenu sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti način.

Članak 143.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

• daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju.
• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
• imenuje i razrješuje jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja
• predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, terenske nastave, športskih i kulturnih sadržaja Škole
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
• daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
• zauzima mišljenje u postupku imenovanja ravnatelja
• raspravlja o etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja

Članak 144.
Ravnatelj Škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj Škole, Školski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.

Članak 145.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja, odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno spriječen.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Škole.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje tajnik Škole i organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za sjednicu.

Članak 146.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna većina svih članova. Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju zauzimanja stajališta u postupku imenovanja ravnatelja kada odlučuje tajnim glasovanjem.

Članak 147.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik. Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.