Izvannastavne aktivnosti u našoj se školi planiraju prema zanimanju učenika, sklonostima učitelja te prema potrebama škole, a na raspolaganju je čak 27 različitih izvannastavnih aktivnosti.

Učenici se za njih opredjeljuju slobodno i dobrovoljno. Svakom učitelju je pružena sloboda kreiranja odgojno-obrazovnog rada izvannastavnih aktivnosti kako bi potaknuli učenike za rad izvan redovite nastave.

Izvannastavne aktivnosti mogu biti povezane s nastavnim predmetom ili mogu biti interdisciplinarne. Načini i metode realizacije su radioničkoga, projektnoga, skupno-istraživačkoga, samoistraživačkog tipa odgojno-obrazovnog rada , terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. Izvannastavne aktivnosti imaju veliku ulogu u sprječavanju društveno neprihvatljivoga ponašanja, a vrlo su poticajne za samostalno-istraživačko učenje te  poticanje kreativnosti učenika.

POPIS AKTIVNOSTI RAZREDNE NASTAVE

Dramska skupina
Cilj su razvijanje sposobnosti zamišljanja, maštanja, kreativnosti, govornog izražavanja, ali i razvijanje pažnje, stvaranje ugođaja i povezivanje s književnim tekstom, kao i poticanje međusobne povezanosti i povjerenja, navikavanje na zajednički rad, razvijanje slobodnog izražavanja, razvijanje aktivnog odnosa prema vlastitim problemima, otklanjanje straha i treme od publike, stjecanje sigurnosti i samopouzdanja, razvijanje scenskog pokreta.
Mažoretkinje
Cilj je razvoj koordinacije pokreta, usvajanje elemenata mažoret plesa, ali i njegovanje suradnje i poticanje izražavanja plesom. Namjena je sudjelovanje na školskim i izvanškolskim nastupima.
Ples
Cilj je zadovoljavanje bioloških potreba za kretanjem. Poboljšati motorička znanja i postignuća učenika te plesom razvijati pozitivan stav prema zdravom načinu života. Razvijanje kreativnosti kroz ples i pokret i razvijanje radne discipline.
Folklor
Cilj je razvijati koordinaciju pokreta, osjećaj za ritam i estetiku pokreta, ovladati vještinom melodijskog i ritmičnog točnog pjevanja, potaknuti učenike na kreativnost, originalnost i stvaralaštvo kroz pjesmu i ples.
Mladi informatičari
Cilj je proširivanje i produbljivanje znanja programa nastave informatike, usvajanje znanja potrebnih za razumijevanje rada cijelog računala, osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom životu, svladavanje informatičkog jezika, razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja informatičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja, te logičkog zaključivanja.
Mali misionari
Cilj je kroz kreativan rad probuditi u učenicima osjećaj za milosrđe prema osobama u potrebi te upoznati misionarsko djelovanje. Učenici će promicati zajedništvo, solidarnost, stjecati nova znanja, učiti socijalne vještine i razvijati osjećaje prema temeljnim životnim vrijednostima.
Mali astronauti
Cilj je upoznati učenike s pojmom svemir i objasniti što se u njemu nalazi te kako se istražuje. Namjena je osmisliti radionice putem kojih će učenici upoznati izgled i osnovna obilježja Zemlje i nebeskih tijela Sunčevog sustava kao i objekte noćnog nebeskog svoda.
Dramska skupina
Cilj ove izvannastavne aktivnosti je uvođenje učenika u scenski govor i glumu te razvoj kreativnosti i mašte, usvajanje umjetničkih sadržaja, učenje javnim nastupima, timski rad i slično. Aktivnost će se realizirati prema planu rada dramske grupe.
Sportska skupina
Cilj je pozitivno utjecati na mnoga obilježja antropološkog statusa, osobito morfološke, funkcionalne i motoričke sposobnosti i osobine, kao i spoznajne funkcije i karakterne osobine ličnosti koje sudjeluju u motoričkom izražavanju. Poticanje na organizirano i samostalno bavljenje sportskim aktivnostima.
Učimo, stvarajmo, reciklirajmo
Cilj je razvijati finu motoriku, kreativnost te svijest o važnosti recikliranja. Poticanje učenika na važnost odvajanja otpada, korištenje što više prirodnih materijala, recikliranje materijala koje svakodnevno koristimo i na taj način smanjujemo količinu smeća i zaštićujemo okoliš.
Učimo rukama
Cilj je razvijati kreativnost učenika u svrhu zadovoljavanja njihovih interesa, mogućnosti, znanja i potreba kroz projekte i timski rad. Važno je razvijati osnovne postavke zdravog života i radnih navika. Usvojit će se i primijeniti koncept 5R (promisli, uštedi, iskoristi, popravi, recikliraj) te razvijati ekološku svijest, kao i utjecati na motoričke vještine i socijalne kompetencije učenika.

POPIS AKTIVNOSTI PREDMETNE NASTAVE

Glagoljica
Cilj je omogućiti učenicima stjecanje dodatnih sadržaja, usvajanjem i proširivanjem znanja i vještina ovladavanjem dodatne literature o kulturno povijesnim spomenicima i hrvatskoj baštini uvažavanjem učenikove osobnosti i individualnih postignuća te zajedništva u timskom radu uz oslobađanje kreativnosti i motoričkih sposobnosti kroz rad u kreativnim radionicama
Medijska kultura
Cilj je ovladati temeljnim znanjima o medijima, naučiti odgovorno ponašanje u medijima i prema medijima, samim time i prema društvenoj zajednici, stvoriti kritički odnos prema medijskim porukama i savladati osnovna znanja o razumijevanju utjecaja medija i njihovih poruka na društvo i pojedinca.
Međunarodni projekti
Cilj je suradnja sa školama iz država Europske unije na projektima putem portala eTwinning, planiranje projekata iz programa Erasmus Plus-K1 i K2, internacionalizacija škole, povećanje kapacitetea Škole za pisanje i provođenje projekata putem eTwinninga, Erasmus Plusa i dostupnih strukturnih fonsova (ESF-a).
Putujemo svijetom
Cilj je upoznati učenike s običajima i tradicijama zemalja svijeta. Kroz praktični rad prezentirat će se egzotične zemlje svijeta, upoznati se s njihovom kulturom, običajima itadicijom, a različitim tehnikama učenici će izrađivati suvenire pojedine zemlje i kostimirati se.
Programiranje
Cilj je u učenicima probuditi interes za prirodno i društveno okruženje, povezati stečena znanja s novim znanjima, integrirati sadržaje, poticati na istraživanje, promicanje projektne metode rada, darovite učenike potaknuti na veću aktivnost, promicanje STEM područja te koristiti računalo kao alat.
3D modeliranje
Učenici će sami izrađivati 3D modele, razumijevati kretanje i koordinatni sustav 3D prostora, a rad učenika bit će praćen rješavanjem problemskih zadataka i izradom potpunih programa ili aplikacije.
Eko grupa
Cilj je razvijati ekološku svijest i buditi intelektualne radoznalosti u području ekologije, kao i stjecanje novih znanja o zaštiti okoliša i održivog razvoja, ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, njihovih obitelji i djelatnika škole.
Likovna grupa
Cilj je razvijati osjećaj za vizualno istraživanje i oblikovanje, uočavanje i prepoznavanje elemenata likovnog jezika, otkrivanje estetskih vrijednosti, razvijanje interesa za likovne vrijednosti te istraživanje kulturne baštine i likovnoumjetničkih djela.
Zbor i vokalna skupina
Cilj je uvježbavanje dječjih prigodnih i zavičajnih napjeva za planirane priredbe i nastupe tijekom školske godine. Samostalno izvođenje vokalnih zadataka na javnim nastupima.
Tenis
Cilj je upoznati učenike s osnovama tenisa (osnovni udarci, pravila igre, nazivi u tenisu…).
Rukomet, odbojka, nogomet, aerobik
Cilj je razvijanje svijesti o pozitivnom utjecaju sporta na unaprjeđenje zdravlja i skladan razvoj antropometrijskih značajki, kao i izgrađivanje humanih međuljudskih odnosakao vrijednog činitelja o kojem ovisi zdravlje pojedinca.
Muzeji Zagreba
Cilj je upoznavanje učenika sa svjetskom i hrvatskom kulturnom baštinom, bolje razumijevanje nastavnoga gradiva, samostalno i logično interpretiranje viđenih artefakata, stjecanje i razvijanje logičkih i kreativnih sposobnosti, savladavanje vještine sinteze i vrednovanja i povezivanje sličnosti i uočavanje razlika, prenošenje usvojenog znanja ostalim zainteresiranim učenicima.